• Informacje o przetwarzaniu danych

   • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu w razie wypadku

    W związku z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

    ·administratorem danych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

    ·dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem w razie wypadku wskazanego niżej pracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tej osoby do poinformowania bliskich o swoim stanie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    ·odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;

    ·dane będziemy przechowywać przez 10 lat od końca roku, w którym ustał stosunek pracy niżej wskazanej osoby, zgodnie z wymogami dot. archiwizacji dokumentacji pracowniczej;

    ·przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

    ·ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji;

    ·nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;

    ·w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl