• Deklaracja dostępności strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Ligonia w Chorzowie

   II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Ligonia w Chorzowie.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   •  
   • 1. Alternatywny opis zdjęć lub grafiki
   • 2. Brak filmów z napisami lub lektorem w języku migowym
   • 3. Nieprawidłowe działanie w przeglądarce Firefox
   •  

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Widera.
   • E-mail: dyrektor.zso@gmail.com
   • Telefon: 322411711

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Ligonia w Chorzowie
   • Adres: ul. 3 Maja 22
    41-500 Chorzów
   • E-mail: ligon.chorzow@gmail.com
   • Telefon: 322411711

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   II Liceum Ogólnokształcące ul. 3 Maja 22 41-500 Chorzów

   Budynek jest wyposażony w metalowe podjazdy za pomocą których można się dostać na teren szkoły.

   Na wyższe kondygnacje można sie dostać przy pomocy schodołazu obsługiwanego przez pracowników szkoły.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   1. Strona internetowa szkoły posiada przełącznik rozmiaru tekstu.

   2. Szkoła posiada pętle komunikacyjną dla osób słabosłyszących.

   3. Możliwość kontaktu poprzez sms

   Inne informacje i oświadczenia

   Dążymy w miarę możliowści do dostosowania placówki do wymogów przepisów prawa.

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
    • tel: 32 2411 711 tel: 512338861 fax: 32 2411 719
    • ul. 3 Maja 22 41-500 Chorzów Poland
    • NIP: 627 172 25 53
    • RSPO: 29883
    • Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch kontakt: biuro@bitprotect.pl
   • Logowanie