• Ochrona danych osobowych

   • Szanowni Państwo,

    w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

    Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów,  jest  Dyrektor Grażyna Widera.
    2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie za pomocą adresu iod24h@gmail.com. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej w II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie w zakładce „Ochrona Danych Osobowych", dostępnej pod adresem: https://www.ligon.pl
    3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
    4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
    1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
    2. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych z kontrahentami;
    3. w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie.
    1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
    1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  w przypadku, gdy:
    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
    • sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
    • dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu

    ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

    1. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
    1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
    1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.
    2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
    3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
    4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
    5. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     

     

    Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone

    Przepis RODO

    Zakres ograniczenia

    Art. 5

    Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO – w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO.

    Art. 12

    Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty).

    Art. 15

    Art. 13

    Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

    Art. 14

    Art. 17

    Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

    Art. 18

    Art. 19

    Art. 34

    Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

     

    1. Informacja dla korespondencji elektronicznej

    Proszę podany tekst stosować jako stopka dla wszelkiej korespondencji elektronicznej

    Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana.
    Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.


    Klauzula informacyjna
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
    II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów. dalej ADO.
    2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
    3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu
    z Panią/Panem.
    4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
    5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
    6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

  • Kontakty

   • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
   • tel: 32 2411 711
    tel: 512338861
    fax: 32 2411 719
   • ul. 3 Maja 22
    41-500 Chorzów
    Poland
   • NIP: 627 172 25 53
   • RSPO: 29883
   • Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch kontakt: biuro@bitprotect.pl
  • Logowanie